Sąlygos ir nuostatos

PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIA SVETAINE ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS IR NUOSTATAS
Šiose naudojimo sąlygose ir nuostatose aprašomos sąlygos ir nuostatos, taikomos jūsų naudojimuisi „Biogen Lithuania UAB“ svetaine. Naudodamiesi šia svetaine patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis ir nuostatomis. Jei nesutinkate su visomis šiomis naudojimo sąlygomis ir nuostatomis, nesinaudokite šia svetaine.

„Biogen“ bet kuriuo metu gali atlikti šios svetainės ir jos naudojimo taisyklių bei nuostatų pakeitimus. Naudodamiesi svetaine pasitikrinkite, ar nėra pakeitimų, kurie bus paskelbti svetainėje. Po tokių pakeitimų paskelbimo toliau naudodamiesi svetaine, jūs su jais sutinkate.

ŠIOJE SVETAINĖJE NETEIKIAMOS MEDICININĖS KONSULTACIJOS AR PATARIMAI DĖL PROFESIONALIŲ PASLAUGŲ
Šios svetainės turinys laikomas bendrosios informacijos šaltiniu, susijusiu su nagrinėjama tema, tačiau jis pateikiamas tik „toks, koks yra“, kaip nurodyta šiose naudojimo sąlygose ir nuostatose. Raginame šiame dokumente pateiktą informaciją palyginti su kitais šaltiniais ir atidžiai peržiūrėti su profesionaliu sveikatos priežiūros paslaugų teikėju. „Biogen“ šioje svetainėje neteikia konsultacijų ar patarimų dėl medicininių ar panašių profesionalių paslaugų, o pateikta informacija nėra skirta pakeisti gydytojo teikiamas medicinines konsultacijas. Jei pageidaujate tokių paslaugų ar patarimų, kreipkitės į profesionalų sveikatos priežiūros paslaugų teikėją. Tai, kad „Biogen“ paskelbė šį turinį, neturėtų būti suprantama kaip „Biogen“ pritarimas čia išsakytoms nuomonėms arba kaip turinio autoriaus pateiktos strategijos, rekomendacijų, gydymo plano ar vaistų bei preparatų taikymo garantija ar laidavimas.

NAUDOJIMO APIMTIS

„Biogen“ kviečia peržiūrėti, naudoti ir atsisiųsti vieną šios svetainės kopiją informaciniais ir nekomerciniais tikslais. Išskyrus atvejus, kai šiame puslapyje numatyta kitaip, be aiškaus raštiško „Biogen“ leidimo negalima kopijuoti, atsisiųsti ar saugoti paieškos sistemoje jokios šios svetainės turinio ar programinės įrangos dalies, taip pat negalima jos platinti jokiais tikslais. Suprantate, kad „Biogen“ gali nutraukti, pakeisti arba apriboti jūsų naudojimąsi šia svetaine dėl bet kokios priežasties be išankstinio įspėjimo.

Naudodamiesi šia svetaine patvirtinate, kad jums yra ne mažiau kaip 18 metų.

GARANTIJŲ NĖRA

Visas šios svetainės turinys pateikiamas „toks, koks yra“, be jokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias numanomas garantijas dėl galimybės parduoti, tikimo konkrečiam tikslui, nuosavybės teisės ir pažeidimo nebuvimo. „Biogen“ nesuteikia jokių garantijų dėl šioje svetainėje pateikto turinio tikslumo, išsamumo, aktualumo ar patikimumo. Prieš remdamiesi bet kokia informacija, privalote ją patikrinti. Svetaine ir joje esančiu turiniu naudojatės patys prisiimdami atsakomybę. „Biogen“ nesuteikia jokių pareiškimų ar garantijų, kad naudojimasis svetaine bus nepertraukiamas ar be klaidų. Esate atsakingi už visas būtinas atsargumo priemones, užtikrinančias, kad bet koks turinys, kurį galite gauti iš svetainės, būtų be virusų.

Pirmiau nurodytos išimtys gali būti netaikomos jurisdikcijose, kuriose neleidžiama netaikyti tam tikrų numanomų garantijų.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS; PAREIGOS ATNAUJINTI NĖRA

Svetaine ar bet kokiu joje esančiu turiniu naudojatės patys prisiimdami atsakomybę. „Biogen“ konkrečiai atsisako bet kokios atsakomybės, nepriklausomai nuo to, ar ji pagrįsta sutartimi, deliktu, griežta atsakomybe ar kitaip, už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, pasekminę ar specialią žalą, atsirandančią dėl prieigos prie svetainės ar jos naudojimo arba bet kokiu būdu susijusią su šia svetaine, net jei „Biogen“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę, įskaitant, bet neapsiribojant bet kurios šalies pasitikėjimu bet kokiu turiniu, gautu naudojantis svetaine, arba kuri atsiranda dėl klaidų, praleidimų ar vėlavimų perduodant informaciją naudotojui ar iš jo, telekomunikacijų ryšio su svetaine trikdžių ar virusų, nesvarbu, ar tai visiškai, ar iš dalies įvyko dėl aplaidumo, stichinių nelaimių, telekomunikacijų sutrikimų, vagystės ar sunaikinimo arba neteisėtos prieigos prie svetainės, susijusios informacijos ar programų.

„Biogen“ negarantuoja, kad šios svetainės funkcijose nėra kompiuterinių virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Nors šios svetainės turinys periodiškai atnaujinamas, „Biogen“ neprivalo atnaujinti šioje svetainėje esančios informacijos ir nebus atsakinga už tai, kad tokios informacijos neatnaujino. „Biogen“ neprisiima jokios atsakomybės už šioje svetainėje atskleistos ar prieinamos informacijos tikslumą, išsamumą, patikimumą ar naudingumą. Prieš remdamiesi šioje svetainėje pateikta informacija, privalote ją patikrinti.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Visą šios svetainės turinį saugo Šveicarijos, JAV ir užsienio autorių teisių įstatymai. Negalite kopijuoti, keisti, įkelti, atsisiųsti, skelbti, perduoti, perspausdinti ar platinti bet kokio šioje svetainėje esančio turinio, įskaitant, be kita ko, kodą, be mūsų išankstinio raštiško leidimo, išskyrus savo asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Išskyrus tai, kas nurodyta ankstesniame sakinyje, jokia šioje svetainėje esanti informacija negali būti interpretuojama kaip licencijos ar kitų teisių suteikimas pagal bet kurį „Biogen“ ar bet kurios trečiosios šalies patentą, prekių ženklą, autorių teises ar kitą intelektinę nuosavybę. Neteisėtas bet kokio „Biogen“ prekių ženklo, paslaugų ženklo ar logotipo naudojimas gali būti Šveicarijos prekių ženklų įstatymų pažeidimas.

NUORODOS

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitų šalių tvarkomas svetaines. „Biogen“ tokių svetainių nevaldo ir neatsako už turinį, esantį kitose svetainėse, su kuriomis susieta ši svetainė. Tokios nuorodos nereiškia, kad „Biogen“ rekomenduoja bet kurios kitos svetainės medžiagą. Be to, „Biogen“ atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su jūsų prieiga prie tokių svetainių. „Biogen“ pateikia nuorodas į kitas svetaines naudotojų patogumui, todėl lankydamiesi bet kokiose kitose svetainėse, susijusiose su šia svetaine, patys prisiimate riziką.

Jei rašytiniame susitarime tarp jūsų ir „Biogen“ nenustatyta kitaip, privalote laikytis toliau nurodytos „Biogen“ susiejimo politikos: (i) bet kokia nuoroda į šią svetainę turi būti tik tekstinė nuoroda, aiškiai pažymėta „biogen-international.com“ arba „Biogen svetainė“; (ii) nuorodos išvaizda, vieta ir kiti aspektai negali būti tokie, kad pakenktų „Biogen“ pavadinimams ir prekių ženklams arba sumenkintų su jais susijusių bendrovių reputaciją; (iii) nuoroda turi būti nukreipta į pagrindinį puslapį (pvz., www.biogen.com), o ne į kitus svetainės puslapius; (iv) nuorodos išvaizda, padėtis ir kiti atributai negali sudaryti klaidingo įspūdžio, kad jūsų organizacija ar subjektas yra remiamas, susijęs ar susietas su „Biogen“; (v) naudotojui pasirinkus nuorodą, svetainė turi būti rodoma visame ekrane, o ne nuorodą pateikiančios svetainės rėmelyje; ir (vi) „Biogen“ pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra atšaukti sutikimą dėl nuorodos suteikimo.

VIETA IR TAIKYTINA TEISĖ

Šią svetainę valdo „Biogen International GmbH“, o jos naudojimui taikoma Šveicarijos teisė. „Biogen“ neteikia jokių garantijų, kad šioje svetainėje paskelbta medžiaga yra tiksli bet kurioje jurisdikcijoje, esančioje už Šveicarijos ribų, ir naudotojas prisiima riziką, kai lankosi svetainėje už Šveicarijos ribų. Tie, kurie nusprendžia pasiekti „Biogen International“ svetainę iš kitų vietų, tai daro savo iniciatyva ir yra atsakingi už galiojančių vietos įstatymų laikymąsi.

ATSKYRIMO IŠLYGA

Jei bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažįsta kurią nors šių naudojimo sąlygų ir nuostatų dalį negaliojančia ar neįgyvendinama, likusios šių naudojimo sąlygų ir nuostatų dalys lieka visiškai galiojančios ir taikytinos. Bet kuri šių Naudojimo sąlygų ir nuostatų dalis, pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar laipsniškai, lieka visiškai galiojanti ir taikytina tiek, kiek nebuvo pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama. Šalys taip pat susitaria pakeisti tokią negaliojančią ar neįgyvendinamą šių Naudojimo sąlygų ir nuostatų dalį galiojančia ir įgyvendinama dalimi, kuria, kiek įmanoma, bus pasiekti negaliojančios ar neįgyvendinamos dalies ekonominiai, verslo ir kiti tikslai.

PAŽEIDIMAI IR PAPILDOMA POLITIKA

„Biogen“ pasilieka teisę taikyti visas teisines ir teisingumo priemones už šioje svetainėje nustatytų taisyklių ir nuostatų pažeidimus, įskaitant teisę blokuoti prieigą prie svetainės iš tam tikro IP adreso.

KLAUSIMŲ UŽDAVIMAS

Jei turite klausimų apie šias naudojimo sąlygas ir nuostatas, susisiekite su mumis šiuo adresu:

„Biogen Lithuania UAB“
Gedimino pr. 20,
Vilnius, Lietuva